الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

در مقالۀ امروزمان می‌خواهیم کمی در زمان سفر کنیم. در این سفر به همین 10-12 سال پیش سری می زنیم و می بینیم که از آن زمان تا کنون جستجو با گوگل دچار چه دگرگونی هایی شده است. سپس با یکی از الگوریتم های گوگل به نام الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل آشنا می شویم. در ...

محتوای جایگاه صفر گوگل

محتوای جایگاه صفر گوگل

محتوای جایگاه صفر گوگل آیا محتوای جایگاه صفر گوگل، همان توضیحات متا یا Meta description است؟ جواب این سوال کاملا منفی است! این دو محتوا هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. در واقع توضیحات متا، چیزی است که خود شما به عنوان صاحب محتوا آن را مینویسید تا مخاطبان ه ...