گراف دانش گوگل

گراف دانش گوگل چیست؟ نحوه ساخت [google knowledge graph]

یک سوال؛ بزرگترین منبع دانشی که میشناسید، چه چیزی است؟ راستش من بزرگترین منبعی که دیده ام، همین کتاب های دایرت‌المعارف نهایتا 200 صفحه ای بوده اند! اما مثل اینکه گوگل چند سالی است شروع به ساختن بزرگترین منبع دانش دنیا کرده است. چگونه؟ گوگل برای جمع آوری ا ...